Privacy Policy / Fógra Príobháideachta

Fógra Príobháideachta

Trí chlárú agus freastal do pháiste ar Ghaelscoil na gCloch Liath, admhaíonn tú go ndéanfaidh Gaelscoil na gCloch Liath do chuid sonraí pearsanta agus sonraí do phaiste (lena n-áirítear sonraí pearsanta chatagóir speisialta) a phróiseáil.

 

Tugann an Fógra Príobháideachta seo roinnt faisnéise cabhrach duit maidir le cé muid féin, cén sonraí pearsanta a bhailímid uait, cén fáth, cé leo a roinnimid iad agus cén fáth, cé chomh fada agus a choinnímid iad agus maidir le do chearta.

 

Má tá tuilleadh eolais uait, féach ar ár mBeartas Cosanta Sonraí atá ar fáil ag Gaelscoil na gCloch Liath.

 

 1. Cé Muid:

Is muidne Gaelscoil na gCloch Liath.

Is iad ár seoladh agus ár sonraí teagmhála Bealach Laighean, Na Clocha Liatha, Co. Chill Mhantáin01-2010718.

Soláthraímid oideachas bunscoile.

 

Le haghaidh tuilleadh eolais ar ár mBeartas Cosanta Sonraí déan teagmháil le hoifig na scoile.

 

 1. An t-eolas a mbailímid maidir leat

Agus do phaiste mar dhalta i nGaelscoil na gCloch Liath, bailímid agus úsáidimid a shonraí pearsanta.

 

I measc na sonraí pearsanta a mbailímid tá sonraí maidir le céannacht agus sonraí teagmhála; íomhánna/ grianghraif (lena n-áirítear CCTV); sonraí teaghlaigh; sonraí iontrála/clárúcháin; scoileanna roimhe seo; dul chun cinn acadúil; Uimhir PSP; riachtanais speisialta oideachais; náisiúntacht; teanga; reiligiún; sonraí leighis; faisnéis faoi iompar agus tinreamh; faisnéis faoi shláinte, sábháilteacht agus leas; faisnéis airgeadais (maidir le táillí, deontais, scoláireachtaí srl); agus sonraí pearsanta eile.

 

Is féidir tuilleadh eolais faoi na sonraí a bhailímid uait a fháil inár mBeartas um Chosaint Sonraí.

 

Nuair a chláraíonn tú do pháiste le Gaelscoil na gCloch Liath, bailímid ainm, seoladh, sonraí teagmhála agus faisnéis eile faoi  thuismitheoirí/chaomhnóirí. Téimid i gcomhairle le  tuismitheoirí/caomhnóirí agus iarrtar orthu toiliú a thabhairt le haghaidh rudaí áirithe cosúil le grianghraif a thógáil, turais scoile srl.

 

 1. Conas a úsáidimid faisnéis agus an bonn dlíthiúil

Bainimid úsáid as sonraí pearsanta chun críocha lena n-áirítear:

 

 • d’iarratas ar chlárú;
 • oideachas agus tacaíocht chuí a sholáthar duit;
 • monatóireacht a dhéanamh ar dhul chun cinn acadúil;
 • chun aire a thabhairt dod’ shláinte agus dod’ shláinte;
 • cúram a thabhairt dár bhfoireann agus dár ndaltaí;
 • iarratais ar dheontais, táillí agus scoláireachtaí a phróiseáil;
 • cláir oideachais a chomhordú, a mheas, a mhaoiniú agus a eagrú;
 • cloí lenár n-oibleagáidí dlíthiúla mar chomhlacht oideachais;
 • chun ár n-oibleagáidí monatóireachta agus tuairiscithe a chomhlíonadh le comhlachtaí Rialtais,
 • achomhairc a phróiseáil, díospóidí a réiteach, agus dlíthíocht a chosaint srl.

 

Tá tuilleadh faisnéise ar na sonraí a bhailímid, an fáth a bhailímid iad, an chaoi a n-úsáidfimid iad, agus an bonn dlíthiúil don bhailiú, ar fáil inár mBeartas Cosanta Sonraí.

 

 1. leo a roinnimid do shonraí

Roinnimid do chuid sonraí pearsanta le tríú páirtithe, lena n-áirítear comhlachtaí eile Rialtais.

 

Áirítear leis seo Coimisiún na Scrúduithe Stáit, an Roinn Oideachais agus Scileanna, CNOS, TUSLA, An Garda Síochána, FSS, an Roinn Coimirce Sóisialaí, na Coimisinéirí Ioncaim srl.

 

Braitheann leibhéal na roinnte agus an cineál an ábhair atá ag roinnt ar fhachtóirí éagsúla. Úsáidfidh na comhlachtaí Rialtais lena n-aistrímid iad do shonraí pearsanta chun críocha a gcuspóirí féin (lena n-áirítear: eolas eile atá á shealbhú acu cheana féin a dhearbhú srl.) agus féadfaidh siad é a chomhiomlánú le heolas eile atá acu cheana féin fút féin agus faoi do theaghlach . Roinnimid do chuid sonraí pearsanta freisin le tríú páirtithe eile lena n-áirítear ár gcuideachta árachais agus soláthraithe seirbhíse eile (lena n-áirítear soláthraithe TF, soláthraithe slándála, comhairleoirí dlí srl.). Ní mór dúinn de réir an dlí taifid áirithe a bhaineann le dul chun cinn daltaí  ina (h) oideachas a sholáthar do thuismitheoirí/chaomhnóirí an dalta, lena n-áirítear torthaí scrúduithe. Is féidir tuilleadh eolais a fháil maidir le cé leo a roinneamar do chuid sonraí, cathain agus i gcén imthosca agus cén fáth, inár mBeartas Cosanta Sonraí.

 

 1. Ní aistrímid do chuid sonraí pearsanta chuig tríú tír nó chuig eagraíocht idirnáisiúnta.

 

 1. ghlacaimid páirt i gcinnteoireacht/próifíliú uathoibrithe.

 

 1. Cá fhad a choinnímid do chuid sonraí

Ní choinnítear roinnt sonraí pearsanta ach ar feadh tréimhse ghearr (mar shampla scriosfaimid iad ag deireadh na bliana acadúla toisc nach bhfuil gá leo a thuilleadh). Tá roinnt sonraí againn a choinnímid ar feadh tréimhse níos faide (mar shampla coinnítear iad tar éis duit do pháiste a c(h)uid staidéir a chríochnú i nGaelscoil na gCloch Liath nó má fhágann sé/sí ar chúis eile), Tá tuilleadh faisnéise ar na tréimhsí coinneála le fáil inár mBeartas um Chosaint Sonraí.

 

 1. Tá na cearta reachtúla seo a leanas agat a fhéadfar iad a fheidhmiú ag am ar bith:
 2. Ceart gearán a dhéanamh le húdarás maoirseachta.
 3. An ceart rochtana.
 4. An ceart chun míchruinneas a cheartú.
 5. An ceart go ligfí i ndearmad.
 6. An ceart chun próiseáil a shrianú.
 7. An ceart chun iniomparthacht sonraí.
 8. Ceart agóid a dhéanamh i gcoinne cinnteoireacht/próifíliú uathoibrithe.

 

Le haghaidh tuilleadh eolais ar ár mBeartas Cosanta Sonraí déan teagmháil le hoifig na scoile.

 

 1. Teagmháil
  Más mian leat aon ní a phlé san fhógra príobháideachta seo, le do thoil téigh i dteagmháil leis an bPríomhoide i nGaelscoil na gCloch Liath.

 

 

 

Privacy Notice

By virtue of registering your child with and your child attending Gaelscoil na gCloch Liath, you acknowledge that Gaelscoil na gCloch Liath, will process your personal data and that of your child details (including special category data).

 

This Privacy Notice gives you some helpful information about who we are, what personal data we collect about you, why, who we share it with and why, how long we keep it and about your rights.

 

For more information, see our Data Protection Policy available at Gaelscoil na gCloch Liath.

 

 1. Who We Are:

We are Gaelscoil na gCloch Liath,

Our address and contact details are Bealach Laighean, Na Clocha Liatha,Co. Chill Mhantáin, 01-2010718.

We provide primary education.

 

For more information on our Data Protection Policy contact the school office.

 

 1. The information we collect about you

While your child is a student in Gaelscoil na gCloch Liath, we collect and use their personal data.

 

Personal data we collect includes details of identity and contact details; images / photos (including CCTV); family data; entry / registration data; previous schools; academic progress; PPS Number; special educational needs; nationality; language; religion; medical data; information on behavior and attendance; health, safety and welfare information; financial information (regarding fees, grants, scholarships etc); and other personal data.

 

Further details regarding the data we collect can be found in our Data Protection Policy.

 

When you sign up, we collect the name, address, contact details and other information related to parents/guardians. We consult with parents/guardians and they are asked to give consent for certain things such as taking photographs, school trips etc.

 

 1. How we use information and the legal basis

We use personal data for purposes including:

 

 • your application for registration;
 • to provide appropriate education and support;
 • monitoring of academic progress;
 • to take care of your childs health and welfare;
 • to care for our staff and our students;
 • processing applications for grants, fees and scholarships;
 • co-ordinating, evaluating, financing and organizing education programs;
 • in order to adhere to our legal obligations as an educational body;
 • to meet our monitoring and reporting obligations with Government bodies,
 • processing appeals, resolving disputes, and defending litigation etc.

 

Further information on the data we collect, why we collect it, how we use them, and the legal basis for the collection, can be found in our Data Protection Policy.

 

 1. With whom do we share your data?

We share your personal data with third parties, including other Government bodies.

 

This includes the State Examinations Commission, Department of Education and Skills, CNOS, TUSLA, An Garda Síochána, HSE, Department of Social Protection, Revenue etc.

 

The level of sharing and the nature of content shared depends on different factors. The Government bodies to whom we transfer your personal data will be used for their own specific purposes (including: verifying other information they already possess etc.) and they may also aggregate it with other information that they already have about yourself and your family. We also share your personal data with other third parties including our insurance company and other service providers (including IT providers, security providers, legal advisers, etc.). We must in accordance with the law provide certain records relating to the progress of students in their education to the parents/guardians of the student, including examination results. Further information about who we shared your data can be found, when and in what circumstances and why, in our Data Protection Policy.

 

 1. We do not transfer your personal data to a third country or to an international organization.

 

 1. We do not participate in automation decision-making/profiling.

 

 1. How long do we hold your data?

Some personal data is only kept for a short period (for example, we will delete them at the end of the academic year as they are no longer needed). We have some data that we will hold for a longer period (for example, they are retained after your child completes his/her studies in [School Name] or leaves the school for another reason). More information on the Retention periods can be found in our Data Protection Policy.

 

 1. You have the following statutory rights that may be exercised at any time:

 

 1. Right to complain with a supervisory authority.
 2. Right of access.
 3. Right to correct inaccuracies.
 4. Right to be forgotten
 5. A right to restrict processing.
 6. The right to data portability.
 7. Right to object to automated decision making/profiling.

 

For more information on our Data Protection Policy contact the school office.

 

 1. Contact

If you wish to discuss anything in this privacy notice, please contact the Principal at Gaelscoil na gCloch Liath.