Áiseanna / Facilities

Leabharlann Scoile / School Library

Tá leabharlann ranga i ngach seomra ranga, agus tá leabharlann scoile againn freisin. Tá córas ríomhaireachta leanbharlainne i bhfeidhm againn sa leabharlann scoile, agus faigheann na daltaí ó R3-6 deis leabhair a bhaint ón leabharlann. Bíónn deis ag gach rang cuairt seachtainiúila thabhairt ar an leabharlann soile. Tá réimse leathan ábhair léitheoireacht I nGaeilge agus Béarla againn, agus táimid ag cur le stoc dóibh siúd a bhfuil deacrachtaí léitheoireachta acu.

There is a small class library in each classroom. We also have a school library, equipped with a computerised library system. The children from R3-6 are allowed to borrow books from the school library. All classes have the opportunity to visit the school library on a weekly basis. The school library has a broad selection of books in both Irish and English, and we are also building up a stock of books suitable for those with reading difficulties or reluctant readers.

Seomra Lasmuigh / Outdoor Classroom

Faoi láthair tá muid ag forbairt seomra lasmuigh ar shuíomh na scoile. Tá an-chuid oibre déanta ag ár dtuismitheoirí le cistiúchán agus ullmhúchaín, agus tá oibreacha tosaithe cheanna féin. Tá ríméad orainn faoin tionscnamh seo, mar go gcuirfidh an seomra lasmuigh go mór le múineadh agus foghlaim tras-churaclam.

We are currently developing an outdoor classroom on our school grounds. Our parents have done a huge amount of work already in fundraising and preparations, and the groundworks have now begun. We are very excited about this project as it will enhance our teaching and learning across many curricular subjects.

Spórtlann Lasmuigh / Outdoor Gym

Is scoil ghlas í Gaelscoil na gCloch Liath. Bíonn boscaí athchúrsála, agus boscaí bruscair in úsáid againn agus táimid tiomanta chun bruscar a laghdú. Bíonnn na páistí ag foghlaim faoi cén chaoi leis an timpeallacht a choinneáil “glas”. Moltar do thuismitheoirí clúdaigh is soithí atá inathchúrsáilte a úsáid don lón.

Tá Coiste Glas gníomhach sa scoil, ar a mbíonn múinteoirí, daltaí agus tuismitheoirí ag comhoibriú lena chéile chun tograíis cleachtais glasa a chur chun cinn sa scoil. Sa bhliain 2016 ghnóthaigh an scoil ár gcéad brat glas. I mbliana táimid ag díriú ar fhuinnimh.

 

Gaelscoil na gCloch Liath is a green school. We use recycling bins in the classrooms, and rubbish bins, we are committed to reducing waste. The children learn about how to keep their environment “green”. We encourage you to only use recyclable wrapping and containers for lunches.

We have an active Coiste Glas in the school, where teachers, pupils and parents work collaboratively to promote green initiatives and practices. In 2016 the school was awarded our first green flag. This year we are concentrating on energy conservation.